Functiewaardering

Functiewaardering met Symion Coöperatie

Symion heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een onafhankelijke functiewaarderingsspecialist. We voeren geen eigen functiewaarderingssystemen maar maken gebruik van een keur aan beschikbare waarderingssystemen en indelingsmethodieken. Dat betekent dat we vrijwel iedere waarderingsvraag uit de sectoren onderwijs, overheid, zorg en welzijn en bedrijfsleven kunnen beantwoorden. En dat niet alleen voor de organisatieleiding (bestuurders, directie, management) maar ook voor (leden van) medezeggenschapsraden en ondernemingsraden en zelfs voor individuele medewerkers.

Diverse leden van de Symion Coöperatie hebben veel kennis van diverse systemen en hebben grote ervaring met het aannemen en uitvoeren van functiebeschrijvings- en waarderingsopdrachten in heel verschillende economische sectoren. Zie daarvoor de voorbeelden.

Functiebeschrijving en functiewaardering nog zeker niet achterhaald

Functies beschrijven en waarderen lijkt, als je sommige commentatoren mag geloven, een activiteit uit een ver verleden dat niet meer bijdraagt aan modern personeelsmanagement maar niets is minder waar. Immers alle functies bij onderwijs, overheid, zorg en welzijn zijn voor de vaststelling van het beloningsniveau direct aangewezen op de uitkomst van een waarderingsactiviteit. En ook de meeste bedrijven die vallen onder een CAO, maken gebruik van een methodiek om zwaarte van en verschillen tussen functies aan te geven.

De kritiek van sommige vakgenoten is overigens niet helemaal uit de lucht gegrepen; de tijd van lange en niet heel goed te begrijpen functiebeschrijvingen die louter zijn gericht op het toepassen van waarderingssystemen lijkt wel echt voorbij. Symion heeft al jaren geleden het voortouw genomen om een beschrijvingsmodel te ontwikkelen waarbij niet alleen een waarderingssysteem kan worden toegepast maar waarin ook voldoende informatie staat om ook andere personeelsprocessen toe te passen. Daarbij denken we aan werven, selecteren, ontwikkelen, beoordelen, prestaties belonen, talenten en competenties beoordelen en loopbaanmanagement. En dat op slechts een enkel A4-tje aan twee zijden bedrukt. (Voorbeeld te downloaden?)

Wat doen we anders dan anderen met functiewaardering?

Veel houders en gebruikers van functiewaarderingssystemen stellen de toepassing van het gekozen waarderingssysteem centraal bij het opstellen van hun functiebeschrijvingen. Symion maakt weliswaar gebruik van de waarderings- of indelingsmethodieken maar stelt deze niet centraal. De behoeften van organisatie en betrokken medewerker staan centraal. Dat betekent niet alleen veel informatie over entreevereisten, loopbaanmogelijkheden en de verantwoordelijkheden bij één schaal lager of hoger maar ook veel praktisch toepasbare informatie over de vereiste talenten, competenties, kennis en vaardigheden. De organisatie kan deze informatie goed gebruiken voor assessments bij in-, door- en uitstroombeslissingen en de medewerker kan de regie over de eigen professionele toekomst  voeren. Immers alles wat de medewerker moet hebben, weten, kunnen en zijn staat vermeld in de eigen beschrijving. En voor de eigen loopbaanregie zijn uiteraard alle “belendende” beschrijvingen beschikbaar.  Medewerkers zijn immers primair verantwoordelijk voor de eigen professionele toekomst.

Op de achterzijde van de beschrijving volgens het Symion-format zijn structureel zowel TMA-profielen (Talent Motivatie analyse) en kennis- en vaardighedenprofielen opgenomen. Een goede basis derhalve voor individuele assessments en evaluaties.

Wat zijn onze wapenfeiten?

 1. Ontwikkelen en implementeren van FUWA-HBO voor hogescholen in Nederland
 2. Ontwikkelen van een compleet op maat gemaakte wijze van indelen voor de gemeente Hollands Kroon waarbij afscheid is genomen van de meer traditionele manieren van beschrijven en waarderen (systeem Hollands Kroon)
 3. Beschrijven en waarderen of indelen van functies:
  1. in de Nederlandse agrarische sector (Orba)
  2. bij de centrale overheid en politie van de Nederlandse Antillen (FUWASYS)
  3. voor een keur aan Nederlandse Hogescholen (FUWAHBO)
  4. in het middelbaar Montessori onderwijs (FUWAVO)
  5. in zorginstellingen (ziekenhuizen) (FWG3.0)
  6. in medische laboratoria in welzijnsinstellingen (MNT)
  7. voor een keur aan bedrijven in IT, zorg, transport, maak-industrie, etc. met onder andere de Baarda-methodiek, methodiek RET, NISFU en ISF/ SAO)

Welke systemen van functiewaardering kunnen wij en mogen wij hanteren?

Symion kan en mag niet alle systemen toepassen. We beperken ons tot de systemen en methoden waar we ervaring mee hebben en die vrij toepasbaar zijn. Systemen als Orba, Hay en Zuidema bijvoorbeeld zijn bedrijfssystemen waar alleen met instemming van de eigenaren en tegen betaling gebruik van mag worden gemaakt. De systemen waar we zelf mee werken zijn: FUWASYS, FUWA-HBO, FUWA-VO, FUWAVAZ en alle andere afleidingen van het Rijksfunctiewaarderingssysteem zijn voor Symion vrij toepasbaar. Sommige opdrachtgevers verlangen dat de deskundige gecertificeerd is via de certificeringsinstelling SPO maar er geldt geen verplichting. De Symion functiewaarderingsspecialist Wiets Lysen is initiator en eerste directeur geweest van SPO (Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs) en was als een van de eerste uiteraard gecertificeerd.

Lees hier meer over alle waarderingssystemen waarmee we u kunnen helpen.

Wiets Lysen – Lid eigenaar van Symion Coöperatie