FUWA systemen

Symion kan en mag niet alle systemen toepassen. We beperken ons tot de systemen en methoden waar we ervaring mee hebben en die vrij toepasbaar zijn. Systemen als Orba, Hay en Zuidema bijvoorbeeld zijn bedrijfssystemen waar alleen met instemming van de eigenaren en tegen betaling gebruik van mag worden gemaakt. De systemen waar we zelf mee werken zijn:

 • FUWASYS, FUWAHBO, FUWAVO, FUWAVAZ en alle andere afleidingen van het Rijksfunctiewaarderingssysteem zijn voor Symion vrij toepasbaar. Sommige opdrachtgevers verlangen dat de deskundige gecertificeerd is via de certificeringsinstelling SPO maar er geldt geen verplichting. De Symion functiewaarderingsspecialist Wiets Lysen is initiator en eerste directeur geweest van SPO (Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs) en was als een van de eerste uiteraard gecertificeerd.

 • FWG 3.0  Het systeem voor de gezondheidszorg wordt, conform CAO-afspraken, toegepast bij ziekenhuizen en medische laboratoria. Alle bij de CAO aangesloten instellingen hebben een betaalde eigen licentie en de Symion-deskundige wordt structureel ingehuurd door zorginstellingen om namens de instelling alle beschrijvings- en waarderingsactiviteiten uit te voeren.

 • THEMIS Het systeem is ontwikkeld door een voormalige manager Functiewaardering van Philips. Vele jaren ervaring met waarderen met het Hay-systeem deed de behoefte groeien naar een verbeterde versie die voldeed aan tenminste de volgende eisen: (1) het expliciet benoemen van Competenties, (2) transparant, d.w.z. gedetailleerde verklaring van de wegingsfactoren, (3) vrij van copyright, door eenieder toe te passen.
  De beschrijvings- en waarderingsopzet maakt Themis dan ook tot een aantrekkelijk alternatief voor systemen die nu niet vrij bruikbaar zijn. Het systeemboek is tegen geringe kosten verkrijgbaar.
 • Baarda-methodiek  De methodiek die een aantal jaar geleden door Rolf Baarda en Glenn Frijde is ontwikkeld, is meer een indelings- dan een waarderingsmethodiek en baseert zich op algemeen te herkennen en erkennen rollen of posities in een organisatie (helper, basiskracht, all round medewerker, vakspecialist, professional, generalist, leider, strateeg). De treffende definiëring van de diverse posities maakt het voor gebruikers relatief eenvoudig om de methodiek toe te passen. Symion heeft de vergelijking met functieniveaus in het onderwijs en overheid opgesteld zodat ook op eenvoudige wijze een marktconforme beloningssystematiek aan deze indelingsmethodiek kan worden gekoppeld.

 • Waarderingsmethodiek gemeente Rotterdam  Vóórdat de gemeente Rotterdam de functies waardeert met behulp van USB (Berenschot) maakte de gemeente gebruik van een eigen meetinstrument. Het waarderingssysteem wordt nu nog gebruikt door de openbaarvervoer organisatie van Rotterdam (RET).

 • ISF/SAO  Dit functiewaarderingssysteem (Integraal Systeem Functiewaardering/Systeem ArbeidsOmstandigheden) wordt toegepast in bedrijven binnen de Grootmetaal (CAO Metalektro – de metaal- en elektrotechnische industrie). De systeemhouder hiervan is de FME. Voor bedrijven die hier behoefte aan hebben kunnen wij ISF/SAO-functiebeschrijvingen maken en desgewenst een compleet functiegebouw, inclusief salarisschalen. Ook het onderhoud aan deze beschrijvingen kan door Symion worden verzorgd. Al dan niet in samenspel met de FME kunnen de beschreven functies gewogen worden.
 • OTIB-skillsmanager   Het OTIB-functiewaarderingssysteem (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) wordt veelal toegepast in de Kleinmetaal (CAO Metaal en Techniek en CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf) bedrijven. Dit systeem komt oorspronkelijk voort uit het CATS-functiewaarderingssysteem (systeemhouder adviesbureau De Leeuw Consult), maar is uitgebreid met een online-applicatie en een competentiemanagementsysteem, waarmee het de totale HR-cyclus ondersteunt. Symion kan binnen deze systematiek de benodigde functies beschrijven, desgewenst het complete functiehuis opzetten en ervoor zorgen dat het geheel geïmplementeerd wordt in de organisatie, inclusief eventuele opleidingsactiviteiten voor leidinggevenden. Ook het onderhoud aan deze beschrijvingen kan door Symion worden verzorgd.
 • NISFU  Het NISFU-functiewaarderingssysteem (Nieuw Integraal Systeem voor FUnctiewaardering) is ontwikkeld voor het beschrijven van functies bij toeleveranciers van zorginstellingen. Het biedt de mogelijkheid om voor alle functies binnen deze discipline correcte functiebeschrijvingen en -wegingen te maken, desgewenst als functiegebouw, inclusief salarisschalen. En natuurlijk ook inclusief eventuele opleidingen voor leidinggevenden. Ook het onderhoud aan deze functiebeschrijvingen kan door Symion worden verzorgd.
 • Hollands Kroon-aanpak   Symion heeft in een samenwerkingstraject, in opdracht van de gemeente Hollands Kroon, een systematiek voor het indelen van de medewerkers ontwikkeld die niet uitgaat van functies en functieniveaus maar van mensen, hun talenten en hun drijfveren. Ten behoeve van de indeling in vijf “soorten” talenten is een geheel nieuwe beloningsmethodiek ontwikkeld die recht doet aan de specifieke HK-situatie (zonder direct leidinggevenden) en aan hun wens om los te komen van de meer traditionele  loonschalen en periodieken.