Samenwerken

Stakeholdermanagement

Onlangs heb ik een training ‘stakeholdermanagement’ afgerond. Stakeholders zijn mensen en organisaties die invloed hebben op het realiseren van de doelen van de organisatie, of hierdoor worden beïnvloed. Zij zijn dus van cruciaal belang voor de organisatie.

Ontwikkeling

In de laatste tientallen jaren is het denken over ‘stakeholdermanagement’ behoorlijk in ontwikkeling.
De eerste generatie was vooral gericht op het eenzijdig communiceren naar buiten. De focus lag vooral op het informeren van de buitenwereld om als organisatie een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Men ging uit van een buffervisie: een behoudende visie met tussenschotten tussen organisatie en stakeholders.

In de tweede generatie stakeholdermanagement was meer sprake van tweezijdige communicatie. Door goed naar de markt te luisteren konden organisaties beter inspelen op behoeften en rekening houden met externe omstandigheden. In deze generatie is er sprake van ontschotting, met dien verstande dat men nog gemakkelijk in de verdedigende houding kon schieten.

Engagement

Inmiddels is er sprake van een derde generatie stakeholdermanagement. Deze kenmerkt zich door een sterke connectie met de buitenwereld. Er is sprake van een dialoog. Organisaties gaan inmiddels veelal uit van een nieuwe opvatting: de overbruggende visie. De focus ligt op het afstemmen op wederzijdse belangen. Eigenlijk is er sprake van ‘stakeholderengagement’. Alle betrokken partijen voelen dat de vraagstukken waar zij voor staan groter zijn dan zij zelf aankunnen. Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en het bundelen van krachten (expertise/kwaliteiten) lukt het gezamenlijk veel beter tot het gewenste resultaat te komen. Een resultaat dat voor iedere individuele organisatie groter is dan wanneer ze zich hier solistisch op inzetten. De (maatschappelijke) vraagstukken zijn inmiddels te groot geworden voor een individuele organisatie om deze adequaat op te lossen. Er ontstaat inmiddels een noodzaak om vergaand samen te werken. Om met de juiste partners te coöpereren. De ‘Symion Coöperatie’ weet als geen ander hoe dat effectief kan en wat dat oplevert.

Voorbij organisatiegrenzen

Deze vorm van samenwerken vraagt een andere kijk of houding op ‘organiseren’. Meer dan ooit is het van belang, naast de interne aandacht, de focus te verleggen naar de buitenwereld. Om verder te kijken dan de eigen organisatiegrenzen. Iedere organisatie staat steeds meer onder invloed van externe krachten. Het negeren van deze invloeden, of het onvoldoende toegerust zijn om hier effectief mee om te gaan, gaat ten koste van de robuustheid, of uiteindelijk misschien wel van de levensvatbaarheid…… Wanneer het verstandig is om dergelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan, is het belangrijk hierop vaardigheden te ontwikkelen. Intern zullen functies en rollen de nodige aanpassingen moeten ondergaan om extern succesvol te kunnen samenwerken.

Relaties onderhouden

Om op lange termijn succesvol te blijven samenwerken zullen organisaties meer dan vroeger hun externe relaties moeten onderhouden. Ga netwerken, praten en zoek partners die kunnen bijdragen aan de organisatiedoelen en vice versa.

Als dit nog niet goed lukt, leer het dan. Het is nog niet te laat!

Wij staan altijd open voor een goed relatiegesprek. Bel gerust voor een afspraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *